Ouderraad (OR)

De ouderraad van het KWC is een permanent overlegorgaan van ouders met de school.

Wie zijn lid van de OR?

De OR bestaat uit betrokken ouders die samen een overlegorgaan vormen, dat gevraagd en ongevraagd advies geeft en informatie vraagt aan de school. De OR bestaat uit 15 tot 18 leden. Er wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van de afdelingen vmbo en havo/vwo. De OR komt plenair zes keer en per afdeling vier keer per jaar bij elkaar.

Wat doet de OR?

De OR bespreekt veel uiteenlopende schoolzaken, gezien vanuit het kind- en ouderbelang. De OR-leden bespreken deze zaken met elkaar, maar ook met de directie en met leerkrachten. De directie woont altijd een deel van de OR-vergadering bij, zodat er een rechtstreekse uitwisseling plaatsvindt tussen de belangen die de school behartigt, en de ideeën daarover van de ouders. Dit bevordert een voortdurend contact en ook betrokkenheid en invloed van ouders bij het schoolbeleid. De OR is ook in de Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigd.

Welke onderwerpen bespreekt de OR?

Uiteraard komen alle onderwerpen aan de orde, waar ouders allemaal mee te maken hebben. Zoals de kosten van schoolboeken, gedragsregels voor leerlingen en omgangsvormen op school, lesuitval, de planning en kosten van excursies/werkweken, informatie naar ouders, de besteding van de ouderbijdrage aan activiteiten die bijdragen aan een goed en plezierig schoolklimaat, enzovoort. Maar ook zaken die specifiek zijn voor bepaalde groepen leerlingen, bijvoorbeeld dyslexie en faalangsttraining. Evenals het bredere schoolbeleid zoals de uitwerking op onderdelen van het schoolprogramma. Bijvoorbeeld de behoefte aan meer muziekonderwijs of aandacht voor maatschappelijke stages, het Nieuwe Leren, de ontwikkeling van nieuw onderwijsaanbod zoals het tweetalig onderwijs.

Wat wilt u graag bespreken met de school?

Het is voor iedere ouder mogelijk om individueel met de school in gesprek te gaan. Vaak beperkt dit zich tot het belang van de eigen zoon of dochter. Daar zijn uiteraard onderwerpen bij die voor andere ouders ook van belang zijn. En dat zijn nu net de zaken die wij in de OR graag aan de orde willen stellen, zodat uw onderwerp in brede zin aandacht krijgt binnen de school. Daartoe is het tijdens iedere contactavond mogelijk om een lid van de OR te spreken.

Wilt u een bijdrage leveren?

Dat kan. Ten eerste door contact op te nemen met de OR als u een onderwerp besproken wilt hebben. Ten tweede door u aan te melden als kandidaat-lid van de OR. Bij voorkeur komen de leden van de OR uit de beide afdelingen en de onderdelen daarvan, en ook uit alle leerjaren. Ieder schooljaar komen er plaatsen vrij in de OR, zodat er een gezonde doorstroming blijft bestaan. Na elke zomervakantie worden er in september verkiezingen gehouden om de open plaatsen in de OR weer te bezetten.

Contact

Neem voor verdere informatie contact op met ouderraad op per mail:
ouderraad@kwc-culemborg.nl.

U vindt meer informatie over de Ouderraad op het Ouderportal.