Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is hét trefpunt voor vertegenwoordigers van personeel, leerlingen en ouders.

  • de oudergeleding:        vier ouders
  • de leerlinggeleding:      vier leerlingen
  • de personeelsgeleding: acht personeelsleden

De leden van de MR worden gekozen voor een termijn van vier jaren.

De MR vergadert zes tot acht maal per jaar. Tijdens deze vergaderingen is de rector namens het Bevoegd Gezag/Raad van Toezicht van de Stichting CVO op verzoek aanwezig.

Bovendien vergaderen de oudergeleding (OR), leerlinggeleding en personeelsgeleding (PMR) ook onafhankelijk van elkaar.

Contact

U kunt contact opnemen per mail: MR@kwc-culemborg.nl.