Informatie voor leerkrachten van groep 8 


Beste leerkrachten van groep 8, beste collega’s,

Graag informeren wij u over ons onderwijsaanbod, de toelatingscriteria en de aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2019-2020.

De brugklassen van het KWC

De eerste en tweede klassen op het KWC zijn als volgt georganiseerd: eersteklassers worden geplaatst op basis van het advies dat zij meebrengen uit groep 8. Dat kan in één van de volgende kansklassen:

 1. kansklas Pb       Praktijkonderwijs- basisberoepsgerichte leerweg
 2. kansklas Bk       (tweetalig) Basis- en (tweetalig) kaderberoepsgerichte leerweg
 3. kansklas Kt        (tweetalig) Kaderberoepsgerichte- en (tweetalig) theoretische leerweg
 4. kansklas Th       (tweetalig) Theoretische leerweg en (tweetalig) havo
 5. kansklas Hv       (tweetalig) Havo en (tweetalig) vwo
 6. vwo-Plusklas      (tweetalig) atheneum en (tweetalig) gymnasium.
 7. KWC-Agora
 • In al onze kansklassen, behalve praktijkonderwijs, kunnen leerlingen kiezen voor TTO, tweetalig onderwijs.

De leerlingen kunnen naast het instroomniveau extra verdieping/verbreding volgen op vakniveau. Of ze pakken de kans om de lesstof per vak op een hoger niveau te doen. In alle afdelingen is extra sport mogelijk. Binnen de kansklas Th en Hv kunnen leerlingen zich aanmelden als sportklasser!


Het onderwijskundig concept

Bij onze brugklassen hoort een onderwijskundig concept waarin kansen centraal staan. De leerling krijgt altijd de kans om de lesstof per vak ook op het hogere niveau te volgen. In eerste instantie om de leerlingen uit te dagen op hun eigen niveau en daarmee de motivatie op peil te houden.  

Voorbeeld:
Een leerling met een advies vmbo TL komt op het KWC in een kansklas Th. In eerste instantie volgt deze leerling alle vakken op TL niveau. Dan kan het zijn dat deze leerling heel goed is in wiskunde en dan mag hij/zij dat vak volgen op havoniveau.

In onze kansklassen werken de docenten dus in niveaugroepen en geven daarmee gedifferentieerd les.

Er zijn leerlingen die door de eerste twee jaren heen steeds meer vakken gaan volgen op het hogere niveau. Na twee jaar kunnen deze leerlingen volledig doorstromen naar het hogere niveau.

In het atheneum en gymnasium kan een leerling niet naar een hoger niveau maar wordt hem of haar wel allerlei uitdaging geboden.

Natuurlijk kan de leerling ook blijven doorgaan op het niveau van het oorspronkelijke basisschooladvies en vakken waarin hij/zij goed is wel blijven doen op het hogere niveau om daarin uiteindelijk eindexamen te doen, internationaal erkende certificaten te halen of extra programma’s te doen, bijvoorbeeld op de universiteit of het mbo.

Directie en conrectoren van het KWC
 

Toelatingscriteria

Het niveau waarop een leerling in de brugklas wordt geplaatst is afhankelijk van het advies van de basisschool. Gegevens uit het leerlingvolgsysteem en eventuele aanvullende (test)gegevens spelen een rol in de onderbouwing van dat advies.

 • De toelating tot het leerwegondersteunend onderwijs geschiedt volgens de toelatingscriteria van de Regionale Verwijzingscommissie (RVC). De RVC hanteert landelijk voorgeschreven richtlijnen.
 • Voor toelating voor de sportklas Hv/sportmoment Th is een positieve uitslag van de intake noodzakelijk.


Aanmeldprocedure

De regionale scholen uit het primair en voortgezet onderwijs zorgen er gezamenlijk voor dat de overstap van het (speciaal) basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor de leerling op een soepele wijze verloopt.

Bij de overstap van de leerling vanuit het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is de (speciale) basisschool verantwoordelijk voor de tijdige en juiste informatieoverdracht van relevante leerlinggegevens aan het voortgezet onderwijs.

Deze informatie wordt samengevat in het digitale onderwijskundig rapport (afgekort: digitaal OKR).

De samenwerkingsverbanden PO (BePO) en VO (Rivierenland) hebben afspraken gemaakt over het OKR-format dat wordt ingezet voor deze digitale informatieoverdracht (het LDOS model). De informatie die de (speciale) basisschool overdraagt aan het voortgezet onderwijs omvat tenminste:

  • de didactische gegevens van de leerling en                                                                                      
  • het plaatsingsadvies dat de (speciale) basisschool voor de leerling geeft

De (speciale) basisschool vult deze informatie aan met verdere relevante gegevens over de leerling (bijvoorbeeld OPP, Cito LOVS, intelligentieonderzoek, verslagen van andere onderzoeken en gestelde diagnoses).

De (speciale) basisschool vult het digitaal OKR in waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van het (digitaal) leerlingvolgsysteem dat de school hanteert.

De school voor voortgezet onderwijs haalt het OKR op uit het digitaal systeem en verwerkt het in het eigen leerlingvolgsysteem volgens de POVO richtlijnen.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de PO-VO helpdesk: povohelpdesk@swvbepo.nl

Scholen uit een andere regio dan Rivierenland hebben twee mogelijkheden:

 • Zij kunnen gebruik maken van de landelijke overstapservice OSO (www.overstapserviceonderwijs.nl) en het digitaal OKR uit het eigen leerlingvolgsysteem gebruiken;
 • Zij kunnen bij bovenstaand contactpersoon een inlogcode voor het LDOS-systeem aanvragen en de gegevens op die manier digitaal aanleveren.

Alle documenten rondom POVO en andere relevante informatie kunt U ook vinden op
www.swvbepo.nl → ‘Partners’ → ‘Voortgezet onderwijs’ → ‘Samenwerking POVO’, of
http://www.swvbepo.nl/partners/voortgezet-onderwijs/samenwerking-povo

www.swvbepo.nl → ‘onderwijsvoorzieningen’ → ‘extra ondersteuning’ → ‘routekaart extra ondersteuning’.Tijdpad aanmelding

 • Wij ontvangen de door ouders ingevulde digitale aanmeldingsformulieren plus alle relevante documenten voor alle niveaus graag vóór vrijdag 8 maart 2019. Leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) krijgen een bevestigingsbrief thuisgestuurd.
 • Belangrijk: Als er sprake is van een ondersteuningsbehoefte waar de school voor VO nadrukkelijk rekening mee moet houden, hebben de ouders de verplichting om dit bij de aanmelding van hun kind aan te geven. Het dossier van de leerling wordt pas in behandeling genomen als alle relevante stukken aanwezig zijn. De wettelijke termijn van 6 weken waarin de school voor VO moet aangeven of ze een passende plaats kan bieden, gaat in op het moment dat het dossier volledig aanwezig is bij de school voor VO. Deze termijn kan met maximaal 4 weken verlengd worden.
 • In de hierop volgende weken nemen wij contact met u op, om de aanmelding(en) door te nemen.
 • Voor een plaatsing binnen het leerwegondersteunend onderwijs vinden er aanvullende onderzoeken plaats, indien deze niet op de basisschool zijn afgenomen. Deze onderzoeken vinden plaats in april/mei 2019. Voor leerlingen waarbij twijfel is over plaatsing binnen het lwoo of praktijkonderwijs is een WISC afname noodzakelijk.  
 • Op donderdag 16 mei 2019 vanaf +/-12.30 uur vindt de intakemiddag voor de sportklas plaats.
 • Voor tweetalig onderwijs is geen speciale intakemiddag.
 • Uiterlijk in de week van 3 juni 2019 ontvangen leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een brief met de definitieve plaatsing.


Vragen

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met één van onderstaande conrectoren: 
 

kansklas Pb

Leida Rombout

rva@kwc-culemborg.nl

kansklas (tweetalig) Bk/Kt

Ellen Hartman

hbe@kwc-culemborg.nl

kansklas (tweetalig) Th

Liesbeth van Stratum

stl@kwc-culemborg.nl

kansklas (tweetalig) Hv

Jozette Verheijen

vej@kwc-culemborg.nl

vwo-Plusklas:

(tweetalig) atheneum

(tweetalig) gymnasium

Carla Salden

snc@kwc-culemborg.nl

 

KWC-Agora Hans van Heesewijk
(directeur KWC-Agora)
heh@kwc-Culemborg.nl

 

 

VNW/oktober 2018